DE WONING VOOR JOU

Betaalbare, gasloze, duurzame, toekomstbestendige en energiezuinige (starters)woningen

'De duurzaamste m2 is de m2 die niet gebouwd hoeft te worden.'


Duurzaamheid

Een goed geïsoleerde gevel en eenvoudige installaties maakt een comfortabele woning met een laag energieverbruik.

Een duurzame woning is een woning die de potentie heeft om lang te blijven staan. Hierin spelen onder andere architectuur, comfort, onderhoud, gezondheid, betaalbaarheid, energieverbruik, eindwaarde, het totaalbedrag aan kosten voor aanschaf en bezit van de woning en ruimtelijke inrichting een belangrijke rol.

Al deze aspecten zijn meegewogen in het integrale ontwerp. De architectuur geeft kwaliteit aan de bebouwde omgeving en optimale indeling van de woningen. Met de goed geïsoleerde gevel en eenvoudige installaties, wordt het een comfortabele woning met een laag energieverbruik. Vooral op verwarming willen we een extreem laag energieverbruik bewerkstelligen. De energieprestatie is dan ook voor een langere periode te garanderen. Tevens worden de beschikbare oppervlakten op de dakvlakken zo veel mogelijk gebruikt voor energiewinning. Dit zorgt ervoor dat het energieverbruik nog verder verlaagd wordt en de energielasten voor bewoners beperkt worden.


Groene leefomgeving

Al onze woningen creëren hun eigen leefomgeving. Ze zijn gesitueerd aan groene hofjes. Ideaal om, samen met, je nieuwe buren in te richten. Groen is daarbij belangrijk. Hier zijn 7 redenen waarom:

1. Groen verhoogt de waarde van je huis.

2. Groen heeft een positieve bijdrage aan je gezondheid en welzijn.

3. Groen bevordert sociale cohesie.

4. Groen vermindert de kans op wateroverlast.

5. Groen zorgt er voor dat regenwaterafvoer afgekoppeld kan worden van de riolering

6. Groen koelt de leefomgeving.

7. Groen bevordert biodiversiteit

Natuurinclusief bouwen

Biofilie is de 'liefde voor het leven of levende systemen'. Het is onze inherente menselijke band met de natuur. In onze verstedelijkte wereld vol technologie en industriële architectuur voelt het soms alsof deze cruciale band praktisch verloren is gegaan. Biophilic design is een innovatieve manier om die verbondenheid te benutten voor het creëren van natuurlijke woon-, werk- en leeromgevingen.

Dit vraagt om een strategie van samenwerking van de gebouwde omgeving met het groen, de natuur. Het zelf-regeneratief vermogen van de natuur moet worden benut om de huidige en verder te verwachten belastingen van de urbane leefomgeving te verzachten.

De gebouwde omgeving als natuur: dat is de stad van een humane, milieuvriendelijke samenleving. Ze is zeer dicht bebouwd en tegelijkertijd extreem groen en toont een nieuwe, andere schoonheid. Ze sluit natuur niet uit maar in. Ze laat, als een specifieke type van natuur, de mens ervaren, dat hij deel is van een omvattende natuur waarvoor hij verantwoordelijk is.


Energiezuinig & all-electric wonen

Collectief (opwekking elektriciteit)

Er wordt collectief elektriciteit opgewekt door PV-panelen. Dit resulteert in een equivalent van 9 PV-panelen per woning. Samen zijn ze goed voor 61% van de totale elektriciteitsbehoefte. Hierdoor is de woning gelijkwaardig, als het gaat om de hernieuwbare primaire energiebehoefte, aan een Passiefhuis Plus woning. Om een idee te geven wat dit betekent kan er met de opgewekte energie door de PV-cellen ruim worden voorzien in de energiebehoefte voor de huishoudelijke apparaten.

Collectief (warmteopwekking)

Door collectief thermische warmte op te wekken is het mogelijk om 50% van de energie te halen uit zonnecollectoren en op te slaan en te gebruiken wanneer nodig. De overige thermische warmte wordt verzorgd door een collectieve water/water warmtepomp, die met gesloten bronnen warmte uit de grond (7-11 graden Celsius) haalt en 'verpompt' naar 35-45 graden Celsius. Beide systemen zijn aangesloten op dezelfde collectieve boiler(s).

De warmtepomp wordt tevens gebruikt voor passieve koeling in de zomer. Het grondwater wordt dan met 18 graden Celsius in de vloerverwarming gebracht en hiermee wordt tevens de bron geregenereerd. Door gebruik te maken van een inline geïsoleerde circulatieleiding kan het warm tapwater voor 70% collectief geregeld worden.

In elke woning zal door een warmtewisselaar (afleverset) de collectief opgewekte thermische warmte overgedragen worden op het warmtapwater en, indien nodig (30% van de tijd), door een elektrische doorstroomgeiser naar een hogere temperatuur gebracht worden (60 graden Celsius). Hiermee is iedere woning door te bewoner individueel gestuurd.

Door per blok van 10 woningen de warmte decentraal op te wekken kunnen we een flate rate afrekensysteem hanteren. Dat wil zeggen dat de energie voor verwarming en warmwater afgerekend worden per vierkante meter woning, ongeacht het verbruik.

Overige maatregelen om actieve koeling te voorkomen

In iedere woning wordt in iedere verblijfsruimte een draaikiepraam gesitueerd om extra lucht (zomernacht koeling) door de woning te laten stromen. Op de beganegrond wordt een zomernachtluik met rooster gesitueerd. Hierdoor is een actieve koeling (airco) niet meer nodig.


Productie in de fabriek, assemblage op locatie

Wij laten onze huizen, waar gevraagd, bouwen in een moderne fabriek. Het prefabriceren van huizen betekent dat er zeer efficiënt om kunnen gaan met de bouwmaterialen. Hiermee wordt verspilling voorkomen en restmaterialen kunnen worden gerecycled. Daarnaast maakt deze werkwijze efficiënt transport mogelijk. Daarnaast kunnen we compromisloos zijn als het gaat om milieunormen. Kortom het stelt ons instaat om zowel in economische, sociaal-culturele als ecologische zin te optimaliseren. Zo doende hoeft een goede en comfortabele woning niet duur te zijn. De voordelen op een rij:

Product:

  • Optimalisatie materiaalgebruik; met minimale hoeveelheid bouwmateriaal maximale kubieke meters woning te realiseren.
  • Minimaliseren van snijverliezen,
  • Beperken afvalstromen,
  • Ontwikkelen circulaire productieprocessen.
  • Inkoop grote hoeveelheden daardoor veel minder verpakkingsmateriaal wordt gebruikt.
  • Geen hout in de open lucht dus geen energie nodig om hout te drogen.

Mensen:

  • Weers onafhankelijk bouwen betekent betere werkomstandigheden voor de productiemedewerkers.
  • Kort assemblage tijd betekent verhoogde bouwplaatsveiligheid.